ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β΄ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΘ. Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ

Τ.Θ.  472

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7ο εξάμηνο (χειμερινό)

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1.            ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

2.            ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

3.            ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

4.            ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5.            ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ ΤΗΣ G(s)

6.            ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ 

7.            ΣΥΧΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

8.            ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

9.            ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ

10.        ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΔΡΑΣΗΣ

 

 

 

 

   <<

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:        2310-996211     FAX:    2310-996198                                                                 WEB: http://lpre.cperi.certh.gr/auth/                                               email:    cypress@cperi.certh.gr

                              2310-996212                                                                                                                                                                                                                       cypress@eng.auth.gr